הצבעים יפים,הבנת המשמעות ומאיין הגיעו חשובה לא פחות,